I really like my stubby bastard.


Instagram @chiri_surf_reports